Klauzura informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych PIEKARNIA-CUKIERNIA Krzysztof Poćwiardowski, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 57, 85-011 Bydgoszcz, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@pocwiardowski.bydgoszcz.pl
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. Zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
b. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
c. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
d. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
b. instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
c. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
d. firma świadcząca usługi księgowe,
e. firmy świadczące usługi informatyczne oraz hostingowe,
f. dostawcy programów księgowych i do fakturowania,
g. kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz Administratora,
h. kurierzy,
i. właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
5. Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.